چراغ های دفنی

چراغ های دفنی

 

چراغ های دفنی به دلیل ساختار بدنه برای محیط ها و مسیرهای پر تردد بسیار مناسب است.
این چراغ ها در محیط های خارجی و از طریق جایگذاری چراغ در کف، نوری دلنشین و مناسب با فضای مورد نظر فراهم می کند. در این دسته از چراغ ها ابعاد و شدت نور مختلف با زاویه پخش نور متفاوت در نظر گرفته شده است.