چراغ های نشانگر بیرونی

چراغ های نشانگر بیرونی

 

این چراغ ها برای استفاده در کف و دیوار به منظور تامین روشنایی مورد نیاز در کف و به عنوان راهنمای مسیر کاربرد دارد. این مجموعه در بر دارنده چراغ های مورد استفاده در داخل و خارج از ساختمان است.