چراغ های پایه کوتاه

 

از چراغ های بولارد برای تامین روشنایی مسیر استفاده میشود. ترتیب قرارگیری و هاله های نورانی بولاردها روی زمین و در فضاهای باز و عمومی افراد را در طول مسیر هدایت می کند.