شرکت روشنایی فاد - هتل پاسارگاد فرشته

شرکت روشنایی فاد - هتل پاسارگاد فرشته

شرکت روشنایی فاد - هتل پاسارگاد فرشته

شرکت روشنایی فاد - هتل پاسارگاد فرشته

هتل پاسارگاد فرشته

کارفرماشرکت اندیشه خاک سازه
معمارزاحا حدید
موقعیتتهران، الهیه، فرشته
وضعیتدر دست ساخت
دسته بندیاقامتی تفریحی / فضای داخلی