شرکت روشنایی فاد - هتل باب المراد

شرکت روشنایی فاد - هتل باب المراد

شرکت روشنایی فاد - هتل باب المراد

شرکت روشنایی فاد - هتل باب المراد

هتل باب المراد

کارفرماهاشم شهرستانی
معمارعلیرضا قندهاری
موقعیتعراق، کاظمین
دسته بندیاقامتی و تفریحی / نما