شرکت روشنایی فاد - مرکز تجاری اداری باران

شرکت روشنایی فاد - مرکز تجاری اداری باران

شرکت روشنایی فاد - مرکز تجاری اداری باران

شرکت روشنایی فاد - مرکز تجاری اداری باران

مرکز اداری تجاری باران

کارفرماموسسه مشاور پارس گستره
موقعیتتهران، خیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه
دسته بندیاداری و آموزشی / مرکز خرید / نما