شرکت نورپردازی فاد - مجتمع اداری تجاری یاس الهیه
شرکت نورپردازی فاد - مجتمع اداری تجاری یاس الهیه
شرکت نورپردازی فاد - مجتمع اداری تجاری یاس الهیه

مجتمع اداری-تجاری یاس الهیه

معمارکاترین اسپریندوف – رضا دانشمیر
موقعیتتهران، الهیه
دسته بندیاداری و آموزشی / مرکز خرید / نما