شرکت روشنایی فاد - مرکز اداری تجاری الوند

شرکت روشنایی فاد - مرکز اداری تجاری الوند

شرکت روشنایی فاد - مرکز اداری تجاری الوند

شرکت روشنایی فاد - مرکز اداری تجاری الوند

شرکت نورپردازی فاد - مجتمع تجاری اداری الوند

مجتمع اداری تجاری الوند

کارفرماآقای جوانمرد
معماردفتر حریری و حریری
موقعیتتهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند
دسته بندیاداری و آموزشی / مرکز خرید / نما