ساختمان فن آوری اطلاعات


ساختمان فن آوری اطلاعات


ساختمان فن آوری اطلاعات

ساختمان فن آوری اطلاعات ILAB

معمارحسین حیدریان – امین ضیایی
مکان پروژهتهران، بخارست
وضعیتاتمام
دسته بندیاداری و آموزشی / فضای داخلی