ساختمان بانک ملی

مکان پروژهتهران، خیابان فردوسی
وضعیتاتمام
دسته بندیاداری / فضای داخلی