شرکت نورپردازی فاد - مجتمع اداری افق البرز
شرکت نورپردازی فاد - مجتمع اداری افق البرز
شرکت نورپردازی فاد - مجتمع اداری افق البرز

ساختمان اداری افق البرز

معمارشرکت نوع سوم طرح – علی کوره چیان
موقعیتتهران، فرمانیه
دسته بندیاداری و آموزشی / نما