خانه ی فردوس

کارفرماآقای رحمتی
معمارپیمان هانی
مساخت زیربنا480 متر
موقعیتمازندران، رویان، شهرک فردوس
وضعیتاتمام
دسته بندیمسکونی / فضای داخلی / فضای خارجی