بیمارستان قدس اراک

معماراحسان میر محمدی
موقعیتاراک
دسته بندیدرمانی و بهداشتی / نما

ایده طرح نورپردازی

  • به کار بردن نور خطی به جهت تفکیک کردن پوسته ی خارجی و تاکید بر سیال بودن پوسته و شاخص کردن شیارهای تعبیه شده در نما
  • مشخص کردن المانهای خاص از جمله ستون ها و صفحات کار شده روی نما و شاخص کردن بخش ورودی
  • تاکید بر مدرن بودن ساختمان با استفاده از رنگ نور سفید