شرکت نورپردازی فاد - برج امید
شرکت نورپردازی فاد - برج امید
شرکت نورپردازی فاد - برج امید

برج اُمید

معمارافشین حجت و همکاران
موقعیتتهران، قیطریه، خیابان روشنایی
دسته بندیمسکونی