آپارتمان مسکونی

کارفرمادکتر فرخی
معمارشهاب میرزاییان
موقعیتسمنان
وضعیتاتمام
دسته بندیمسکونی / فضای داخلی