هتل باب المراد

کارفرماهاشم شهرستانی
معمارعلیرضا قندهاری
موقعیتعراق، کاظمین
دسته بندیاقامتی و تفریحی / نما