شرکت روشنایی فاد - مرکز اداری تجاری الوند

شرکت روشنایی فاد - مرکز اداری تجاری الوند

شرکت روشنایی فاد - مرکز اداری تجاری الوند


مجتمع اداری تجاری الوند

کارفرماآقای جوانمرد
معماردفتر حریری و حریری
موقعیتتهران، ميدان آرژانتين، خيابان الوند
دسته بندیاداری و آموزشی / مرکز خرید / نما